Damar A??c? ?la?lar

damar a??c? ila?lar

Kan damarlar?n? a?ma etkisi g?steren bir ila? grubudur. Bunlar i?erisinde ACE inhibit?rleri, alfa blok?rleri, kal?siyum kanal blok?rleri ve nitratlar bu?lunmaktad?r. Baz? damar a??c? ila?lar, kan damarlar?n?n a??r? dararlmas? so?nucunda dokulara yetersiz miktarda kan gitmesiyle ortaya ??kan baz? hasta?l?klar?n tedavisinde de kullan?l?r. G????s anjini vask?ler hastal??? ve Raynaud rahats?zl??? bu t?r hastal?klara ?rnek olarak g?sterilebilir. Damar a??c?lar ay?r?ca hipertansiyon (y?ksek kan bas?n?c?) ve kalp hastal??? (pompalama veri?minde d????) tedavilerinde de kullan??l?r. Damar a??c? ila?lar, ciltte k?zar?klar, ba? a?r?s?, ba? d?nmesi, bay?lma ve bi?lek b?lgesinde ?i?melere neden olabilir. (Bak?n?z ayr?ca antihipertansif ila?lar)