Doğru Beslenme

Fiziksel değerlendirmede elde edilen bilgiler kapsamlı bir beslenme değerlendirmesine derinlik ve eşsiz bir perspektif katar. Beslenme odaklı fiziksel değerlendirme, en iyi beslenme planını saptamak için fiziksel değerlendirmeyi, hayati belirtileri ve antrornetriği, hastanın sağlık kaydı, laboratuvar verileri ve karşılıklı görüşme ile birleştirir. Fiziksel değerlendirme becerileri sürekli olarak yapılan uygulamalarla gelişir.

Fiziksel değerlendirmeden elde edilen bulgular herhangi bir konuyu atlamamak için düzenli bir listeleme yöntemi ile kaydedilmelidir. Ayrıcalığın yanında sorumluluğun geldiğini unutmayın.

Beslenme bakım planını geliştirip tamamlayacak olan bilgileri elde etmek önemli olsa da, hastayı gereksiz prosedürlere maruz bırakmamak ve rahatsız etmemek de aynı derecede önemlidir. Fiziksel değerlendirme ile ilgili bilgiler değerlendirmeyi uygulamakla ya da diğer sağlık bakım profesyonellerin bulduklarının gözden geçirilmesiyle elde edilebilir.

Kesintisiz İletişim-Özgür Bırakma Diyet yapan kişiyi takip (faks, e-mail, mobil telefon, periyodik arama) az çok kişisel isteklerine zarar vermeyecek şekilde kaçamaklara geçiş süresince izin vermek, ancak bu konuda bireyleri bilinçlendirmek, sağlığına zarar vermemek önemlidir. Diyet bitiminde takip bilgilendirmeyle devam eder.

Senkronice Olma Beslenme ve tıp, en fazla ilerleyen, değişen bilimlerdir. Bilgilerin doğruluğu, tedavi edilen kişinin size güvenmesi ve sağlığı açısından oldukça önemlidir. Bu tedavi, beslenmenin sağlığımıza etkisiyle ilgili bilimsel yayınları izleyip, programlara aktararak Sentez Dİyeti’nin bir başka önemli noktasını oluşturmaktadır. Çünkü geçersiz ve yanlış bilgi yok olmaya ve güveni zedelemeye mahkûmdur.

Yeniden başladığımız bir beslenme eğitiminde hepimiz hatalı davranabiliriz. Bu süreçte hatanın kaynağını bulmak ve bu konuda hastanızla yakın olup desteklemek gerekir. Her hatanın ancak devam ettiğinde gerçek hata olacağının bilinmesi gerekir. Bu yüzden yapılan yanlışı büyütmeden çözüm bulunur ve hastaya aktarılır.

Dogamızm Dışına Çıkmamak Yaşadığımız modem hayat, bizi milyonlarca yıldan beri devam eden evrimimizden uzaklaştırıyor. Saatimiz alarmıyla bizi uyandırıyor, uzaktan kumandayla televizyonu acıyoruz, koyu bir kahve, sigara, bazen kahvaltısız bazen simît-poğaça ve çayla geçiştirilen bir kahvaltı… Kısacası milyonlarca insan doğasına aykırı hareket ediyor. Bu yasam bize düşük konsantrasyon, uykusuzluk, dengesiz enerji, açlık krizleri, artan kilo, streslilik, sık hastalanma gibi olumsuzluklar getirir. Sentez Diyeti ite endüstriyelleşmenin bizden aldığı doğal davranış normlarını doğal ürünlerle ve elimizden geldiğince sağlıklı beslenmekle yerine koyabiliriz. Vücudumuzu tanıyarak onun sesine kulak vermeyi, doğal olanla yapay olanı ayırt ederek gerçekleştirebiliriz.

Yemek Saati

Gön boyunca beslenmemizi aslında sadece biz dizayn ederiz. Gerçek anlamda uyanmadan bir şeyler yemek aslında cok da doğru değildir. Mutlaka günde 3 temel (sabah-oğle-akşam) 3 de ara (kusluk-ikindi-akşam yemeği sonrası) Öğün yenmelidir. Endüstrileşen ve gün geçtikçe çalışma kaosuyla her şeyin normal saatini yitirdiğimiz günümüzde, öğün atlayıp vücudumuzu daha sağlıksız bir sürece sürüklemektense kendi biyolojik ritmimize ve sosyal hayatımızın getirilen doğrultusunda sabah, öğle ve akşam yemeğimizi yemeliyiz. 20 dakikada tokluk hissimizin oluştuğunu, 2 saatte sindirimin belli bir asamaya geldiğini, 4 saatte tamamlandığı gerçeğini asla unutmayalım. Belli saatlerde yemek yemek adına kendimizi zorlayarak doğru beslenme alışkanlığından uzaklasmamalıyız.

Homo obesus vs. Sisifos

[#2: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code]

Tanr?lar Sisifos’u cezaland?rd?lar. Hem de ona hayat? boyunca b?y?k bir kayay? bir da??n tepesine ??karmak ve indirmek olan bir kader vererek. Sisifos her defas?nda koca kayay? s?rtlan?p da?a ??kar?yor ve oradan da a?a?? indiriyordu. Bt?’amans?z tekrar, zorlu ??k??lar ve a?r?l? ini?lerle yeniden ba?layan eziyet Sisifos’un en b?y?k cezas?yd?.

Mitolojiler ?o?unlukla insan hayat?n? taklit eden ve onlar?n i?inde bulunduklar? insanl?k hallerini ?yk?le?tiren anlat?lard?r. Bu ?yk?le?tlrmede tanr? kayram? insanl?k durumlar?n?n trajedisini ve” a??rl???n? peki?tirmek i?in kullan?l?r. Sisifos bu durumda, her ne kadar 20. y?zy?l filozoflar?n?n yararland??? ?nemli bir mitolojik karakter olsa ?a insan?n kendi bedeniyle m?cadelesini yans?tmas? bak?m?ndan bizce ?nemli bir ?rnek olu?turmaktad?r.

K?reselle?en d?nyada bilginin son derece h?zl? dola?tm?yla ortaya ??kan ve her t?rden al??veri?in en ?ok ger?ekle?ti?i bir alan da ku?kusuz beslenme: Onu rejim, diyet s?zc?kleriyle hayat?m?zda y?llard?r daha fazla duymaya ba?lad?k. Bunda elbette a??r? derecede sanayile?en ve sunile?en g?da sekt?r?n?n, organik olmaktan uzakla?an mutfa??m?z?n ve “h?zl?” yemeye al??an damaklar?m?z?n da pay? var.

?nsan?n, 21. y?zy?l?n ba??nda bedeni ve ruhu aras?ndaki zorlu gelgiti Sisifos’un zavall? kaderine benzetmek hi? de zor de?il art?k. ?a??m?zda insan?n fiziksel olarak bedenine e?ilmesinin ard?nda uzun ve sa?l?kl? ya?amak kayg?lar?n?n da oldu?u bir ger?ek, fakat bu ger?e?in asl?nda ?nsan bedeninin sanayi ve kapitalizmin yaratt??? t?ketim histerisine kap?lm?? ve kendi tatminlerine tutsak bir yap? olarak kar??m?za ??kmas? bu karma??k durumu b?t?n ayr?nt?lar?yla, il?zyon ve mucize tellall???n?n uza??nda ortaya koymam?za yol a??yor.

Evet, Homo Sapiens’ten g?n?m?ze insan art?k evriminin Homo Obesus a?amas?nda. Y?z binlerce y?l ?ncesinin canl? varl?klar? aras?ndan yery?z?nde tekerle?i, ate?i, silah? ve yaz?y? ke?fetmesiyle ?ne ??kan ve Homo Sapiens, g?n?m?zde kendi ya?ad??? ?evreyi, di?er insanlar? ve bedenini doymazca yok eden, felakete s?r?kleyen ve bozan bir Homo Obesus g?r?n?m?nde. Bedensiz hareket etmeyi, yemek pi?irmeyi, kendini korumay? ve di?er varl?klar ile belle?i aras?nda ileti?imi ger?ekle?tiren bu beden, bug?n t?pk? Sisifos gibi s?rekli tekrarlanan, tekrarland?k?a da anlams?zla?an bir kaderin pen?esinde: Obezite g??l? yanlar?m?z birbirimizden farkl? olarak do?ar?z. Ve bunlar? iyi gen-k?t? gen gibi s?fatlarla kendimiz uyarlay?p rahatlamaya ?al???r?z.

Oysa art?k sa?l?ks?zl??? kabullenmek ve bu do?rultudaki miras?m?zla ya?amak yok. Yeni yasam felsefemizde “fark?ndal?kla” sa?l???m?z? nas?l s?rekli ve iyi k?labilece?iz? Kansere yine geri d?nelim… Biliyoruz ki e?er sigara i?iyorsak, d?zenli olarak alkol kullan?yorsak, k?rm?z? ve ya?l? eti gere?inden fazla t?ketiyorsak, kimyasal madde i?eren ila?lar? d?zenli olarak al?yorsak ve ailemizde kanser varsa, y?ksek risk grubunday?z demektir.

Oysa bunu nas?l lehimize ?evirebiliriz buna bir bakal?m… G?nl?k beslenmemizin b?y?k ?o?unlu?u sebzelerden, posal? yiyeceklerden, betakrotene, C, E vitamini gibi antioksidan ??eren yiyeceklerden olu?uyorsa, stresimizi elimizden geldi?ince kontrol edebiliyorsak ve mutlaka her g?n 45 dakika-1 saat fiziksel aktiviteye zaman ay?rabiliyorsak sizce riskiniz d??mez mi? Birlikte payla?aca??m?z

Do?ru Beslenme Sa?l?kl? Bir Psikolojik Yap? Genler

[#3: Edit Options>MightyAdsense>Adsense Code]

?nan?yorum ki, deneyimlerimi sizlerle payla??rsam ya?am?n?z? g?zelle?tirmenizdeki ba?ar?n?za bir katk?da bulunabilirim.
Tutarl?l?k, a??kl?k, y?ksek enerji, duygusal denge, keskin zek?, fiziksel sa?l?k ve v?cudunuzun sesine kulak verecek kadar onu tan?ma, hepsi yine bu yukar?daki ?? temel ??eden ge?iyor.

Sa?l???m?z? kal?c? bir duruma getirmenin yolu ise ya?am?m?z?n her saniyesini “maksimum fark?ndal?kla” ya?amaktan ge?er. Daha enerjik ve daha sa?l?kl? olmay? ke?fetmek ve bunu sizlere ula?t?rmak i?in ?ok ?abalay?p bunun i?in olu?turdu?um ?abalan sizlerle payla?mak istiyorum. ??nk? biliyordum ki asl?nda milyonlarca, hatta milyarlarca insan, yan? ba??nda duran ??z?m? g?remiyor.

Bilimsel ger?eklerle ve size yard?m etme i?tenli?iyle sunulan ??z?mlerse hayat?m?z? sa?l?kl?, enerjik ve ne?eli bir hale getirecek. Bizler do?u ve bat? d?nyas?n?n tam ortas?nda var olan bir k?lt?r?n uzant?lar?yla ya??yoruz. Bu k?lt?r kendi yap?s?nda asl?nda b?t?n ??z?mleri de i?eriyor. Bizim yapaca??m?z ise bu k?lt?r ??inde devam eden hayat?m?z?, yeniden kurgulayarak onu sa?l?kl? ve mutlu k?lacak bir sistemle senkron?ze olmas?n? sa?lamak. Bu k?lt?re ?l?ml? bir g?zle bak?ld???nda i?inde do?unun bilgeli?i, bat?n?n yap?sal ac?dan bize getirdikleri ve g?t?rd?kleriyle sa?l???m?z?n bunlar?n nas?l yans?d???n? g?rebiliriz. ?u anda ?lkemizde var olan sa?l?k profili hi? de iyimser bir noktada de?il ne yaz?k ki.

?ocuklu?umdan bu yana y?ksek tansiyon, diyabet, kalp krizi, kanser, tiroid, ?i?manl?k, kemik bozukluklar? hi? de azalm?? de?il… Tam tersine. Ni?in hepimiz “sa?l???m?z? korumak” yerine hastal??? tedavi etme e?ilimini daha ?ok tercih ediyoruz?

Yani hastal?k ortaya ??kmadan bilgimizle, enerjimizle neden onu yok etmiyoruz? ?rne?in kalp hastal?klar?… E?er kalp hastal???na yakalanabilece?imizi ?nceden tahmin edebilirsek ondan kurtulma olas?l???m?z %50′dir. Biliyoruz ki kalp problemlerine ba?l? ?l?mlerin %25′i 65 ya??ndan ?nce ve genellikle erkeklerde olmaktad?r. Y?ksek tansiyon, kilolu olma, ailede kalp krizi vakas?n?n olusu, spor yapmama, k?t? beslenme ise bu y?zdeyi olduk?a y?kselmektedir. Simdi t?m bu ger?eklere ra?men h?l? bir ?nlem al?nmamas? neden? Bir ba?ka ?rnek olan “g???s kanseri” ?lkemizde kad?n ?l?mlerinin en ?st s?ralar?nda yer al?yor. Ailemizde kanser varsa, ?zellikle g???s ve rahim kanseri, cok stresli bir ya?am s?r?yorsak, k?t? besleniyorsak (ve de olduk?a kiloluysak) bunlar?n ?st?ne menopoz d?nemimizde ?strojen tedavisi ald?ysak ve mamogram ?ektirmeyip, jinekologumuza gitmiyorsak ne bekleyebiliriz ki? B?t?n bu ger?ekleri ve di?er riskleri sa?l?k denklemine koydu?umuzda insanlar?n ?lkemizde ortalama olarak neden 65 ya??na kadar ya?ad??? ve bu ya?amlar?n?n son 20 y?l?n? sa?l?k problemleriyle ge?irdiklerini anlamak m?mk?n y?kselmektedir. Simdi t?m bu ger?eklere ra?men h?l? bir ?nlem al?nmamas? neden? Bir ba?ka ?rnek olan “g???s kanseri” ?lkemizde kad?n ?l?mlerinin en ?st s?ralar?nda yer al?yor. Ailemizde kanser varsa, ?zellikle g???s ve rahim kanseri, cok stresli bir ya?am s?r?yorsak, k?t? besleniyorsak (ve de olduk?a kiloluysak) bunlar?n ?st?ne menopoz d?nemimizde ?strojen tedavisi ald?ysak ve mamogram ?ektirmeyip, jinekologumuza gitmiyorsak ne bekleyebiliriz ki? B?t?n bu ger?ekleri ve di?er riskleri sa?l?k denklemine koydu?umuzda insanlar?n ?lkemizde ortalama olarak neden 65 ya??na kadar ya?ad??? ve bu ya?amlar?n?n son 20 y?l?n? sa?l?k problemleriyle ge?irdiklerini anlamak m?mk?n de?il!!!

Vekt?r

vekt?r

Belirli bir bula??c? hastal??? ta??yan bir hayvand?r. Vekt?r, enfeksiyon kayna???ndan (kan veya enfekte insan veya hayvan d??k?s?) hastal??a neden olan organizmay? al?r, v?cudunun i?inde ya da ?zerinde ta??r ve yeni bir konak???ya hastal??? bula?t?rmak ?zere faaliyete ge?er. Hastal??a sebep olan olan orga?nizman?n ya?am d?ng?s?n?n bir k?sm? vekt?r?n v?cudu i?erisinde ger?ekle?e?bilir. Sivrisinek, sinek, bit, kene ve pi?reler, insanlara bula?an hastal?klar?n en ?nemli vekt?rleridir.

Damar A??c? ?la?lar

damar a??c? ila?lar

Kan damarlar?n? a?ma etkisi g?steren bir ila? grubudur. Bunlar i?erisinde ACE inhibit?rleri, alfa blok?rleri, kal?siyum kanal blok?rleri ve nitratlar bu?lunmaktad?r. Baz? damar a??c? ila?lar, kan damarlar?n?n a??r? dararlmas? so?nucunda dokulara yetersiz miktarda kan gitmesiyle ortaya ??kan baz? hasta?l?klar?n tedavisinde de kullan?l?r. G????s anjini vask?ler hastal??? ve Raynaud rahats?zl??? bu t?r hastal?klara ?rnek olarak g?sterilebilir. Damar a??c?lar ay?r?ca hipertansiyon (y?ksek kan bas?n?c?) ve kalp hastal??? (pompalama veri?minde d????) tedavilerinde de kullan??l?r. Damar a??c? ila?lar, ciltte k?zar?klar, ba? a?r?s?, ba? d?nmesi, bay?lma ve bi?lek b?lgesinde ?i?melere neden olabilir. (Bak?n?z ayr?ca antihipertansif ila?lar)

Vazektomi

vazektomi

Erke?in k?s?rla?t?r?ld??? ameliyatt?r. Va?zektomi, lokal anestezi alt?nda uygula?nan ve herbir sperm t?nelinin kesilme?siyle uygulanan bir min?r cerrahi y?n?temdir. Y?ntemin nas?l uyguland??? ile il?gili daha fazla bilgi i?in a?a??daki vazektominin uygulan??? konusuna bak?n?z. Vazektomi sonras?nda erkek normal ?e?kilde orgazm ve sertle?me ya?ar, ancak semen art?k testisler taraf?ndan tekrar emilen spermi i?ermez. Bununla birlik?te, sterilizasyon ameliyat?n hemen son?ras?nda ger?ekle?meyebilir ve semen analiziyle semenin i?erisinde spermin kalmad???n? belirtilene kadar do?um kontrol y?ntemleri uygulanmal?d?r. Erkek sterilizasyonu, do?um kontrol??n?n en g?venilir ve etkili y?ntemlerin?den birisidir. Nadiren, sperm t?nelinin ayr?lm?? u?lar? birle?erek spermin tek?rar ortaya ??kmas?na yol a?ar. Vazekto?mi sonras?nda verimlili?i tekrar kazan?mak i?in ger?ekle?tirilen baz? operasyonlar ba?ar?yla sonu?lanabilmektedir, ama bu y?ntem geri d?n???ms?z ola?rak takdir edilmelidir.

Vask?lit

vask?lit

Kan damarlar?n?n iltihaplanmas?d?r. Vask?lit genellikle kan damarlar?n?n daralmas?na ve t?kanmas?na neden ola?rak damar?n zar?na zarar verir ve b?y?lelikle kan ak??? engellenmi? veya tama?men durdurulmu? olur. Sonu? olarak, bu durumdan etkilenmi? damarlar ta?raf?ndan beslenen v?cut dokular? hasar g?r?r veya iskemi nedeniyle tahrip olur. Vask?lite bir ?ok durumda, kandaki imm?n kompleksleri olarak adland?r??lan k???k yap?lar?n varl???n?n sebep ol?du?u d???n?lmektedir. ?mm?n komp?leksleri (antikorlara ba?lanan antijen?ler) normal olarak akyuvarlar taraf?n?dan yok edilir, ancak bazen de kan da?marlar?n?n duvarlar?na yap??arak ilti?haplanmaya yol a?arlar. Baz? vakalarda antijenler vir?st?rler. Vask?lit, poliarterit nodoza, eritema nodozum, Henoch-Scl??nlein purpuras?, serum hastal???, temporal erterit ve Buerger hastal??? gibi ?e?itli rahats?z?l?klarda ortaya ??kabilir.

Varikosel

varikosel

Testisi ?evreleyen varisli damarlard?r. Varikosel s?kl?kla kar??la??lan bir du?rumdur. Skrotumda a?r?ya veya d???k sperm ?retimine (bkz. k?s?rl?k) neden olabilmesine ra?men, ?zellikle sol testiste etkili olur ve genellikle zarars?z?d?r. A?r?, destekleyici i? ?ama??r kulla?n?m?yla hafifletilebilir. Sperm miktar? d???k ise, cerrahi m?dahale ile ?i?kin damarlar b?l?nerek ayr?labilir.